"સામાન્ય, છેવાડાના નાગરિકોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે સરકાર સતત જાગૃત છે."- શ્રી Nitinbhai Patel , નાયબ મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સામાન્ય, છેવાડાના નાગરિકોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે સરકાર સતત જાગૃત છે."- શ્રી Nitinbhai Patel , નાયબ મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

"સામાન્ય, છેવાડાના નાગરિકોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે સરકાર સતત જાગૃત છે."- શ્રી Nitinbhai Patel , નાયબ મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0