પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel.

પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel.

Let's Connect

sm2p0