કોરોનાના કોઈપણ આંકડાઓ છૂપાવવામાં આવતા નથી. અમે જે આંકડાઓ આપીએ છીએ તે હકીકતલક્ષી, તથ્યલક્ષી અને સરકારના રેકર્ડ પરના આપીએ છીએ. આંકડા છુપાવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.: નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાના કોઈપણ આંકડાઓ છૂપાવવામાં આવતા નથી. અમે જે આંકડાઓ આપીએ છીએ તે હકીકતલક્ષી, તથ્યલક્ષી અને સરકારના રેકર્ડ પરના આપીએ છીએ. આંકડા છુપાવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.: નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

કોરોનાના કોઈપણ આંકડાઓ છૂપાવવામાં આવતા નથી. અમે જે આંકડાઓ આપીએ છીએ તે હકીકતલક્ષી, તથ્યલક્ષી અને સરકારના રેકર્ડ પરના આપીએ છીએ. આંકડા છુપાવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.: નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Let's Connect

sm2p0