કોરોના વાઇરસ સંદર્ભે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના વાઇરસ સંદર્ભે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

કોરોના વાઇરસ સંદર્ભે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Let's Connect

sm2p0