દેશના પ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી શ્રી Nirmala Sitharaman દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા બજેટ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશના પ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી શ્રી Nirmala Sitharaman દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા બજેટ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

દેશના પ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી શ્રી Nirmala Sitharaman દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા બજેટ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Let's Connect

sm2p0