મોદી સરકારની નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન(NIP) હેઠળની યોજનાઓથી દેશના અર્થતંત્રને 5 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી લઇ જવામાં મદદ મળશે આગામી પાંચ વર્ષ દરમિયાન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં 102 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મૂડીરોકાણ કરાશે 42% પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ હેઠળ છે, 32% પ્રોજેક્ટ યોજનાનાં તબક્કામાં છે અને બાકીનાં પ્રોજેક્ટ વિચારણા હેઠળ છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારની નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન(NIP) હેઠળની યોજનાઓથી દેશના અર્થતંત્રને 5 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી લઇ જવામાં મદદ મળશે

આગામી પાંચ વર્ષ દરમિયાન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં 102 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મૂડીરોકાણ કરાશે

42% પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ હેઠળ છે,
32% પ્રોજેક્ટ યોજનાનાં તબક્કામાં છે અને બાકીનાં પ્રોજેક્ટ વિચારણા હેઠળ છે

મોદી સરકારની નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન(NIP) હેઠળની યોજનાઓથી દેશના અર્થતંત્રને 5 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી લઇ જવામાં મદદ મળશે આગામી પાંચ વર્ષ દરમિયાન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં 102 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મૂડીરોકાણ કરાશે 42% પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ હેઠળ છે, 32% પ્રોજેક્ટ યોજનાનાં તબક્કામાં છે અને બાકીનાં પ્રોજેક્ટ વિચારણા હેઠળ છે

Let's Connect

sm2p0