૫૨૭ જેસીબી,૨૦૦૦ ટ્રેક્ટર-ડમ્પર,૨૭૦૦૦ શ્રમિકોના શ્રમદાન,૪૫૦ NGO સંસ્થાની મદદથી શરૂ થયેલું સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન આજે ૪૫૦૦ થી વધારે જેસીબી,૧૪૦૦૦ ટ્રેક્ટર-ડમ્પર,૩૨૭૦૦૦ શ્રમિકોના શ્રમદાન તથા ૨૬૦૦થી વધુ NGO ની મદદથી સમગ્ર ગુજરાતમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે: શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

૫૨૭ જેસીબી,૨૦૦૦ ટ્રેક્ટર-ડમ્પર,૨૭૦૦૦ શ્રમિકોના શ્રમદાન,૪૫૦ NGO સંસ્થાની મદદથી શરૂ થયેલું સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન આજે ૪૫૦૦ થી વધારે જેસીબી,૧૪૦૦૦ ટ્રેક્ટર-ડમ્પર,૩૨૭૦૦૦ શ્રમિકોના શ્રમદાન તથા ૨૬૦૦થી વધુ NGO ની મદદથી સમગ્ર ગુજરાતમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે: શ્રી Vijay Rupani

૫૨૭ જેસીબી,૨૦૦૦ ટ્રેક્ટર-ડમ્પર,૨૭૦૦૦ શ્રમિકોના શ્રમદાન,૪૫૦ NGO સંસ્થાની મદદથી શરૂ થયેલું સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન આજે ૪૫૦૦ થી વધારે જેસીબી,૧૪૦૦૦ ટ્રેક્ટર-ડમ્પર,૩૨૭૦૦૦ શ્રમિકોના શ્રમદાન તથા ૨૬૦૦થી વધુ NGO ની મદદથી સમગ્ર ગુજરાતમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે: શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0