રાજ્યના ગરીબવર્ગ માટે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક સંવેદનશીલ નિર્ણય‬ ‪👉 NFSA અંતર્ગત રાજ્યના 66 લાખ પરિવારોના 3.25 કરોડ લોકોને ફરીથી વિનામૂલ્યે રાશન આપવામાં આવશે‬ ‪👉 વ્યકિતદીઠ 3.50 કિલો ઘઉં અને 1.50 કિલો ચોખા આપવામાં આવશે‬ ‪👉 25,એપ્રિલથી વિતરણ શરૂ કરવામાં આવશે‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રાજ્યના ગરીબવર્ગ માટે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક સંવેદનશીલ નિર્ણય‬

‪👉 NFSA અંતર્ગત રાજ્યના 66 લાખ પરિવારોના 3.25 કરોડ લોકોને ફરીથી વિનામૂલ્યે રાશન આપવામાં આવશે‬

‪👉 વ્યકિતદીઠ 3.50 કિલો ઘઉં અને 1.50 કિલો ચોખા આપવામાં આવશે‬

‪👉 25,એપ્રિલથી વિતરણ શરૂ કરવામાં આવશે‬
‪#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના ગરીબવર્ગ માટે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક સંવેદનશીલ નિર્ણય‬ ‪👉 NFSA અંતર્ગત રાજ્યના 66 લાખ પરિવારોના 3.25 કરોડ લોકોને ફરીથી વિનામૂલ્યે રાશન આપવામાં આવશે‬ ‪👉 વ્યકિતદીઠ 3.50 કિલો ઘઉં અને 1.50 કિલો ચોખા આપવામાં આવશે‬ ‪👉 25,એપ્રિલથી વિતરણ શરૂ કરવામાં આવશે‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0