ગુજરાતના ૪૪ આદિવાસી તાલુકાઓમાં ૯૭ કોચિંગ સેન્ટર થકી NEET અને JEE જેવી મેડીકલ અને એન્જીનિયરીંગની પરીક્ષા માટે આપવામાં આવી રહ્યું છે વિશેષ કોચિંગ. રાજ્યના આદિવાસી વિદ્યાર્થી બાળકો માટે ગુજરાત ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન ધ્વારા ખાસ લોનની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના ૪૪ આદિવાસી તાલુકાઓમાં ૯૭ કોચિંગ સેન્ટર થકી NEET અને JEE જેવી મેડીકલ અને એન્જીનિયરીંગની પરીક્ષા માટે આપવામાં આવી રહ્યું છે વિશેષ કોચિંગ. રાજ્યના આદિવાસી વિદ્યાર્થી બાળકો માટે ગુજરાત ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન ધ્વારા ખાસ લોનની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાતના ૪૪ આદિવાસી તાલુકાઓમાં ૯૭ કોચિંગ સેન્ટર થકી NEET અને JEE જેવી મેડીકલ અને એન્જીનિયરીંગની પરીક્ષા માટે આપવામાં આવી રહ્યું છે વિશેષ કોચિંગ. રાજ્યના આદિવાસી વિદ્યાર્થી બાળકો માટે ગુજરાત ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન ધ્વારા ખાસ લોનની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

Let's Connect

sm2p0