કોરોના મહામારી દરમિયાન NCC ના કેડેટ્સ તથા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના મહામારી દરમિયાન NCC ના કેડેટ્સ તથા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

કોરોના મહામારી દરમિયાન NCC ના કેડેટ્સ તથા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0