વડાપ્રધાનશ્રી @narendramodi ના પ્રયાસોથી સરદાર સરોવર ડેમને આજે આપણે તેની સંપૂર્ણ સપાટીએ ભરી શક્યા છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી @vijayrupanibjp

PressNote, HappyBdayNaMo

Let's Connect

sm2p0