તમે અહીં પૂરના પાણીમાં બચવા માટે મથામણ કરતા હતા અને કોંગ્રેસના નેતાઓ સ્વિમિંગ પુલમાં ઝબૂકિયા કરતા હતા. હવે તમે મને કહો કે જો તમારો સગો ભાઈ સુખમાં તમારા માટે ગમે એટલું કરતો હોય પણ દુ:ખમાં મોઢું ના બતાવે તો એ ભાઈને ભાઈ કહેવાય? - શ્રી Narendra.Modi જી

मोदीमय_Gujarat

તમે અહીં પૂરના પાણીમાં બચવા માટે મથામણ કરતા હતા અને કોંગ્રેસના નેતાઓ સ્વિમિંગ પુલમાં ઝબૂકિયા કરતા હતા. હવે તમે મને કહો કે જો તમારો સગો ભાઈ સુખમાં તમારા માટે ગમે એટલું કરતો હોય પણ દુ:ખમાં મોઢું ના બતાવે તો એ ભાઈને ભાઈ કહેવાય? - શ્રી Narendra.Modi જી #मोदीमय_Gujarat

તમે અહીં પૂરના પાણીમાં બચવા માટે મથામણ કરતા હતા અને કોંગ્રેસના નેતાઓ સ્વિમિંગ પુલમાં ઝબૂકિયા કરતા હતા. હવે તમે મને કહો કે જો તમારો સગો ભાઈ સુખમાં તમારા માટે ગમે એટલું કરતો હોય પણ દુ:ખમાં મોઢું ના બતાવે તો એ ભાઈને ભાઈ કહેવાય? - શ્રી Narendra.Modi જી #मोदीमय_Gujarat

Let's Connect

sm2p0