માન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી @narendramodi ના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર લોકસભાને દેશની આદર્શ લોકસભા બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યકત કરતાં શ્રી @AmitShah https://t.co/lM2EW5XOZA

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

માન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી @narendramodi ના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર લોકસભાને દેશની આદર્શ લોકસભા બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યકત કરતાં શ્રી @AmitShah
#PressNote https://t.co/lM2EW5XOZA

માન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી @narendramodi ના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર લોકસભાને દેશની આદર્શ લોકસભા બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યકત કરતાં શ્રી @AmitShah #PressNote https://t.co/lM2EW5XOZA

Let's Connect

sm2p0