દિલ્હી ખાતે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્વચ્છતા વિષય પર ચર્ચા કરતા માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

SHS2018

દિલ્હી ખાતે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્વચ્છતા વિષય પર ચર્ચા કરતા માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi
#SHS2018

દિલ્હી ખાતે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્વચ્છતા વિષય પર ચર્ચા કરતા માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi #SHS2018

Let's Connect

sm2p0