પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી દ્વારા આણંદ, કચ્છ અને રાજકોટ ખાતે વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી એ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું પણ કર્યું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત. પ્રધાનમંત્રીશ્રી ના વિવિધ કાર્યક્રમોને રાજ્યની જનતા દ્વારા મળ્યો ભવ્ય પ્રતિસાદ.

ગુજરાતમોદીમય, RajkotWelcomesPM

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી દ્વારા આણંદ, કચ્છ અને રાજકોટ ખાતે વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી એ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું પણ કર્યું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત. પ્રધાનમંત્રીશ્રી ના વિવિધ કાર્યક્રમોને રાજ્યની જનતા દ્વારા મળ્યો ભવ્ય પ્રતિસાદ.
#ગુજરાતમોદીમય
#RajkotWelcomesPM

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી દ્વારા આણંદ, કચ્છ અને રાજકોટ ખાતે વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી એ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું પણ કર્યું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત. પ્રધાનમંત્રીશ્રી ના વિવિધ કાર્યક્રમોને રાજ્યની જનતા દ્વારા મળ્યો ભવ્ય પ્રતિસાદ. #ગુજરાતમોદીમય #RajkotWelcomesPM

Let's Connect

sm2p0