સબકા સાથ- સબકા વિકાસ અમારા માટે માત્ર એક નારો નથી, આ અમારા માટે પ્રેરણા મંત્ર છે. સમાજનો દરેક વર્ગ અને દેશનો દરેક ખુણો અમારો પોતાનો છે માટે જ અમારું માનવું છે કે દેશનો વિકાસ ત્યારે જ થઇ શકે જયારે બધાનો સાથ હોય. પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

MeraBoothSabseMazboot

સબકા સાથ- સબકા વિકાસ અમારા માટે માત્ર એક નારો નથી, આ અમારા માટે પ્રેરણા મંત્ર છે. સમાજનો દરેક વર્ગ અને દેશનો દરેક ખુણો અમારો પોતાનો છે માટે જ અમારું માનવું છે કે દેશનો વિકાસ ત્યારે જ થઇ શકે જયારે બધાનો સાથ હોય. પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi
#MeraBoothSabseMazboot

સબકા સાથ- સબકા વિકાસ અમારા માટે માત્ર એક નારો નથી, આ અમારા માટે પ્રેરણા મંત્ર છે. સમાજનો દરેક વર્ગ અને દેશનો દરેક ખુણો અમારો પોતાનો છે માટે જ અમારું માનવું છે કે દેશનો વિકાસ ત્યારે જ થઇ શકે જયારે બધાનો સાથ હોય. પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi #MeraBoothSabseMazboot

Let's Connect

sm2p0