કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા દેશના સેનાધ્યક્ષ માટે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આપણા દેશના બહાદુર સૈનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્જીકલ સ્ટ્રાઈકને જુમલા સ્ટ્રાઇક કહેનારી કોંગ્રેસ પાર્ટીને દેશ ક્યારેય માફ નહિ કરે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

IndiaTrustsModi

કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા દેશના સેનાધ્યક્ષ માટે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આપણા દેશના બહાદુર સૈનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્જીકલ સ્ટ્રાઈકને જુમલા સ્ટ્રાઇક કહેનારી કોંગ્રેસ પાર્ટીને દેશ ક્યારેય માફ નહિ કરે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi
#IndiaTrustsModi

કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા દેશના સેનાધ્યક્ષ માટે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આપણા દેશના બહાદુર સૈનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્જીકલ સ્ટ્રાઈકને જુમલા સ્ટ્રાઇક કહેનારી કોંગ્રેસ પાર્ટીને દેશ ક્યારેય માફ નહિ કરે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi #IndiaTrustsModi

Let's Connect

sm2p0