નામદાર દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે પ્રધાનમંત્રી આંખમાં આંખ નાંખીને જવાબ આપી શકતા નથી પરંતુ હું જણાવવા માંગુ છું કે અમે તો કામદાર છીએ અને કામદાર કઈ રીતે નામદારની આંખમાં આંખ નાખી શકે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

IndiaTrustsModi

નામદાર દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે પ્રધાનમંત્રી આંખમાં આંખ નાંખીને જવાબ આપી શકતા નથી પરંતુ હું જણાવવા માંગુ છું કે અમે તો કામદાર છીએ અને કામદાર કઈ રીતે નામદારની આંખમાં આંખ નાખી શકે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi
#IndiaTrustsModi

નામદાર દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે પ્રધાનમંત્રી આંખમાં આંખ નાંખીને જવાબ આપી શકતા નથી પરંતુ હું જણાવવા માંગુ છું કે અમે તો કામદાર છીએ અને કામદાર કઈ રીતે નામદારની આંખમાં આંખ નાખી શકે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi #IndiaTrustsModi

Let's Connect

sm2p0