મેં કોઈને નીચું જોવું પડે એવું કોઈ કામ નથી કર્યું તો કોંગ્રેસના લોકો મારા માટે નીચ હોવાનું સર્ટિફિકેટ ક્યાંથી લાવ્યા? - શ્રી Narendra Modi જી

Gujarat4Modi

મેં કોઈને નીચું જોવું પડે એવું કોઈ કામ નથી કર્યું તો કોંગ્રેસના લોકો મારા માટે નીચ હોવાનું સર્ટિફિકેટ ક્યાંથી લાવ્યા? - શ્રી Narendra Modi જી #Gujarat4Modi

મેં કોઈને નીચું જોવું પડે એવું કોઈ કામ નથી કર્યું તો કોંગ્રેસના લોકો મારા માટે નીચ હોવાનું સર્ટિફિકેટ ક્યાંથી લાવ્યા? - શ્રી Narendra Modi જી #Gujarat4Modi

Let's Connect

sm2p0