પાટણ અને બનાસકાંઠાના લોકો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચેનો તફાવત જાણે છે. જ્યારે અહીં પૂર આવ્યું ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ બેંગલુરુમાં ઢીલું મૂકી દીધું હતું, જ્યારે ભાજપના નેતાઓ લોકો સાથે કામ કરતા હતા, રાહત કામગીરીમાં મદદ કરતા હતા - શ્રી Narendra Modi જી

Gujarat4Modi

પાટણ અને બનાસકાંઠાના લોકો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચેનો તફાવત જાણે છે. જ્યારે અહીં પૂર આવ્યું ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ બેંગલુરુમાં ઢીલું મૂકી દીધું હતું, જ્યારે ભાજપના નેતાઓ લોકો સાથે કામ કરતા હતા, રાહત કામગીરીમાં મદદ કરતા હતા
- શ્રી Narendra Modi જી #Gujarat4Modi

પાટણ અને બનાસકાંઠાના લોકો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચેનો તફાવત જાણે છે. જ્યારે અહીં પૂર આવ્યું ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ બેંગલુરુમાં ઢીલું મૂકી દીધું હતું, જ્યારે ભાજપના નેતાઓ લોકો સાથે કામ કરતા હતા, રાહત કામગીરીમાં મદદ કરતા હતા - શ્રી Narendra Modi જી #Gujarat4Modi

Let's Connect

sm2p0