આવો પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી ની સાથે વજ્રાસન શિખીએ તેમજ તેનો અભ્યાસ કરીએ અને અભિયાન માટે પોતાને તથા અન્ય લોકોને તૈયાર કરીએ.

FitIndia, 4thYogaDay

આવો પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી ની સાથે વજ્રાસન શિખીએ તેમજ તેનો અભ્યાસ કરીએ અને #FitIndia અભિયાન માટે પોતાને તથા અન્ય લોકોને તૈયાર કરીએ.
#4thYogaDay

આવો પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી ની સાથે વજ્રાસન શિખીએ તેમજ તેનો અભ્યાસ કરીએ અને #FitIndia અભિયાન માટે પોતાને તથા અન્ય લોકોને તૈયાર કરીએ. #4thYogaDay

Let's Connect

sm2p0