ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi ની પ્રશંસા કરતા અને અમેરિકાને ભારતનો સાચો મિત્ર ગણાવતા અમેરિકાના માનનીય રાષ્ટ્રપ્રમુખ Donald J. Trump

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi ની પ્રશંસા કરતા અને અમેરિકાને ભારતનો સાચો મિત્ર ગણાવતા અમેરિકાના માનનીય રાષ્ટ્રપ્રમુખ Donald J. Trump

ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi ની પ્રશંસા કરતા અને અમેરિકાને ભારતનો સાચો મિત્ર ગણાવતા અમેરિકાના માનનીય રાષ્ટ્રપ્રમુખ Donald J. Trump

Let's Connect

sm2p0