સોશિયલ મિડિયા દ્વારા નકારાત્મકતા અને દેશ તેમજ સમાજનું અહિત કરનારી બાબતો ફેલાવનારાઓ પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. સકારાત્મક બાબતોને પ્રોત્સાહન અને તેનાં પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા જ સમાજ સશક્ત બને છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સોશિયલ મિડિયા દ્વારા નકારાત્મકતા અને દેશ તેમજ સમાજનું અહિત કરનારી બાબતો ફેલાવનારાઓ પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. સકારાત્મક બાબતોને પ્રોત્સાહન અને તેનાં પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા જ સમાજ સશક્ત બને છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

સોશિયલ મિડિયા દ્વારા નકારાત્મકતા અને દેશ તેમજ સમાજનું અહિત કરનારી બાબતો ફેલાવનારાઓ પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. સકારાત્મક બાબતોને પ્રોત્સાહન અને તેનાં પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા જ સમાજ સશક્ત બને છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0