અટલજીનાં નિધનથી એક યુગનો અંત થઈ ગયો. એમનું નિધન સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર માટે અપૂર્ણિય ક્ષતિ છે. મારા માટે અટલજીનું અવસાન એ પિતાતુલ્ય સંરક્ષકની નિશ્રા ગુમાવવા બરાબર છે. અટલજીનું ઓજસ્વી, તેજસ્વી અને યશસ્વી વ્યક્તિત્વ હંમેશા દેશવાસીઓનું માર્ગદર્શન કરતું રહેશે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અટલજીનાં નિધનથી એક યુગનો અંત થઈ ગયો. એમનું નિધન સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર માટે અપૂર્ણિય ક્ષતિ છે. મારા માટે અટલજીનું અવસાન એ પિતાતુલ્ય સંરક્ષકની નિશ્રા ગુમાવવા બરાબર છે. અટલજીનું ઓજસ્વી, તેજસ્વી અને યશસ્વી વ્યક્તિત્વ હંમેશા દેશવાસીઓનું માર્ગદર્શન કરતું રહેશે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

અટલજીનાં નિધનથી એક યુગનો અંત થઈ ગયો. એમનું નિધન સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર માટે અપૂર્ણિય ક્ષતિ છે. મારા માટે અટલજીનું અવસાન એ પિતાતુલ્ય સંરક્ષકની નિશ્રા ગુમાવવા બરાબર છે. અટલજીનું ઓજસ્વી, તેજસ્વી અને યશસ્વી વ્યક્તિત્વ હંમેશા દેશવાસીઓનું માર્ગદર્શન કરતું રહેશે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0