લોક પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે આવતા સાંસદશ્રીઓને સંસદમાં તેમના મતવિસ્તારના લોકોની વાત રજૂ કરવાની તક મળવી જોઈએ જેથી સરકારે તેમની વાતોને પ્રાથમિકતા આપવા મજબુર થવું પડે. સંસદમાં વિક્ષેપ થવાને કારણે સૌથી વધુ નુકશાન દેશના સામાન્ય નાગરિકનું થાય છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોક પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે આવતા સાંસદશ્રીઓને સંસદમાં તેમના મતવિસ્તારના લોકોની વાત રજૂ કરવાની તક મળવી જોઈએ જેથી સરકારે તેમની વાતોને પ્રાથમિકતા આપવા મજબુર થવું પડે. સંસદમાં વિક્ષેપ થવાને કારણે સૌથી વધુ નુકશાન દેશના સામાન્ય નાગરિકનું થાય છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

લોક પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે આવતા સાંસદશ્રીઓને સંસદમાં તેમના મતવિસ્તારના લોકોની વાત રજૂ કરવાની તક મળવી જોઈએ જેથી સરકારે તેમની વાતોને પ્રાથમિકતા આપવા મજબુર થવું પડે. સંસદમાં વિક્ષેપ થવાને કારણે સૌથી વધુ નુકશાન દેશના સામાન્ય નાગરિકનું થાય છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0