હા હું ભાગીદાર છું અને મને તેનો ગર્વ છે. હું દુઃખી માતાઓના દુઃખનો અને ખેડૂતોના દર્દનો ભાગીદાર છું. હું દેશના યુવાનોનાં સપના સાકાર કરવા માટેના પ્રયત્નોમાં તથા ગરીબ પરિવારોની તકલીફમાં ભાગીદાર છું. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

હા હું ભાગીદાર છું અને મને તેનો ગર્વ છે. હું દુઃખી માતાઓના દુઃખનો અને ખેડૂતોના દર્દનો ભાગીદાર છું. હું દેશના યુવાનોનાં સપના સાકાર કરવા માટેના પ્રયત્નોમાં તથા ગરીબ પરિવારોની તકલીફમાં ભાગીદાર છું. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

હા હું ભાગીદાર છું અને મને તેનો ગર્વ છે. હું દુઃખી માતાઓના દુઃખનો અને ખેડૂતોના દર્દનો ભાગીદાર છું. હું દેશના યુવાનોનાં સપના સાકાર કરવા માટેના પ્રયત્નોમાં તથા ગરીબ પરિવારોની તકલીફમાં ભાગીદાર છું. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0