પોતાનાં રાજનૈતિક સ્વાર્થ માટે વિવિધ રાજનૈતિક પક્ષો એકબીજા સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે, પરંતુ સ્વાર્થનાં આ બનાવટી વેશને દેશની જનતા ઓળખી ગઈ છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પોતાનાં રાજનૈતિક સ્વાર્થ માટે વિવિધ રાજનૈતિક પક્ષો એકબીજા સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે, પરંતુ સ્વાર્થનાં આ બનાવટી વેશને દેશની જનતા ઓળખી ગઈ છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

પોતાનાં રાજનૈતિક સ્વાર્થ માટે વિવિધ રાજનૈતિક પક્ષો એકબીજા સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે, પરંતુ સ્વાર્થનાં આ બનાવટી વેશને દેશની જનતા ઓળખી ગઈ છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0