અમે તો કામદાર છીએ; નામદારને આંખમાં આંખ નાંખીને કઈ રીતે જવાબ આપીએ? અમે તે પણ જાણીએ છીએ કે જયારે જયારે કોઈપણ દિગ્ગ્જ નેતાએ આંખમાં આંખ નાંખીને વાત કરવાની કોશિશ કરી છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા તેમને કેવી રીતે અપમાનિત કરવામાં આવ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમે તો કામદાર છીએ; નામદારને આંખમાં આંખ નાંખીને કઈ રીતે જવાબ આપીએ? અમે તે પણ જાણીએ છીએ કે જયારે જયારે કોઈપણ દિગ્ગ્જ નેતાએ આંખમાં આંખ નાંખીને વાત કરવાની કોશિશ કરી છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા તેમને કેવી રીતે અપમાનિત કરવામાં આવ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

અમે તો કામદાર છીએ; નામદારને આંખમાં આંખ નાંખીને કઈ રીતે જવાબ આપીએ? અમે તે પણ જાણીએ છીએ કે જયારે જયારે કોઈપણ દિગ્ગ્જ નેતાએ આંખમાં આંખ નાંખીને વાત કરવાની કોશિશ કરી છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા તેમને કેવી રીતે અપમાનિત કરવામાં આવ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0