"અબ હમારી બારી હૈ" એટલે કે હવે એક નાગરિક અને હિન્દૂસ્તાનનો વારો છે. સ્વતંત્રતા અને લોકતંત્ર બાદ દેશમાં પરિવારવાદી રાજનૈતિક પાર્ટીઓ ઉદ્ભવી જેમણે ત્રણ-ત્રણ પેઢીઓ સુધી દેશ પર સાશન કર્યું. પરંતુ હવે દેશનાં યુવાનોએ આ પરિવારવાદી શાસનને નકારી દીધું છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

"અબ હમારી બારી હૈ" એટલે કે હવે એક નાગરિક અને હિન્દૂસ્તાનનો વારો છે. સ્વતંત્રતા અને લોકતંત્ર બાદ દેશમાં પરિવારવાદી રાજનૈતિક પાર્ટીઓ ઉદ્ભવી જેમણે ત્રણ-ત્રણ પેઢીઓ સુધી દેશ પર સાશન કર્યું. પરંતુ હવે દેશનાં યુવાનોએ આ પરિવારવાદી શાસનને નકારી દીધું છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

"અબ હમારી બારી હૈ" એટલે કે હવે એક નાગરિક અને હિન્દૂસ્તાનનો વારો છે. સ્વતંત્રતા અને લોકતંત્ર બાદ દેશમાં પરિવારવાદી રાજનૈતિક પાર્ટીઓ ઉદ્ભવી જેમણે ત્રણ-ત્રણ પેઢીઓ સુધી દેશ પર સાશન કર્યું. પરંતુ હવે દેશનાં યુવાનોએ આ પરિવારવાદી શાસનને નકારી દીધું છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0