કેન્દ્ર સરકારની જન સુખાકારીની વિવિધ યોજનાઓ દેશના નાગરિકો સુધી પહોંચી રહી છે જેના પરિણામરૂપે છેલ્લા ૨ વર્ષમાં દેશના ૫ કરોડથી વધારે નાગરિકો ગરીબી રેખાની બહાર આવ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્ર સરકારની જન સુખાકારીની વિવિધ યોજનાઓ દેશના નાગરિકો સુધી પહોંચી રહી છે જેના પરિણામરૂપે છેલ્લા ૨ વર્ષમાં દેશના ૫ કરોડથી વધારે નાગરિકો ગરીબી રેખાની બહાર આવ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

કેન્દ્ર સરકારની જન સુખાકારીની વિવિધ યોજનાઓ દેશના નાગરિકો સુધી પહોંચી રહી છે જેના પરિણામરૂપે છેલ્લા ૨ વર્ષમાં દેશના ૫ કરોડથી વધારે નાગરિકો ગરીબી રેખાની બહાર આવ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0