હું કોંગ્રેસના નામદાર ને પૂછવા માંગું છું કે શું કોંગ્રેસ પાર્ટી મુસ્લિમોની પાર્ટી છે અને જો કોંગ્રેસ મુસ્લિમોની પાર્ટી છે તો શું તેમાં દેશની મુસ્લિમ મહિલાઓનાં ઈજ્જત, હક, સન્માન તથા ગૌરવ માટે કોઈ જગ્યા છે કે નહી? : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

હું કોંગ્રેસના નામદાર ને પૂછવા માંગું છું કે શું કોંગ્રેસ પાર્ટી મુસ્લિમોની પાર્ટી છે અને જો કોંગ્રેસ મુસ્લિમોની પાર્ટી છે તો શું તેમાં દેશની મુસ્લિમ મહિલાઓનાં ઈજ્જત, હક, સન્માન તથા ગૌરવ માટે કોઈ જગ્યા છે કે નહી? : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

હું કોંગ્રેસના નામદાર ને પૂછવા માંગું છું કે શું કોંગ્રેસ પાર્ટી મુસ્લિમોની પાર્ટી છે અને જો કોંગ્રેસ મુસ્લિમોની પાર્ટી છે તો શું તેમાં દેશની મુસ્લિમ મહિલાઓનાં ઈજ્જત, હક, સન્માન તથા ગૌરવ માટે કોઈ જગ્યા છે કે નહી? : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0