સરકારે ગરીબી સામે લડવા માટે ઘણીબધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી જેથી ગરીબ પરિવારને મદદ મળે. તાજેતરમાં એક એક પ્રખ્યાત સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં ૨ વર્ષની અંદર લગભગ ૫ કરોડ પરિવાર ગરીબી માંથી બહાર આવ્યા છે જે કેન્દ્ર સરકારની સાફ નિયત, સહી વિકાસ ની નિતીને પ્રદર્શિત કરે છે. : શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સરકારે ગરીબી સામે લડવા માટે ઘણીબધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી જેથી ગરીબ પરિવારને મદદ મળે. તાજેતરમાં એક એક પ્રખ્યાત સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં ૨ વર્ષની અંદર લગભગ ૫ કરોડ પરિવાર ગરીબી માંથી બહાર આવ્યા છે જે કેન્દ્ર સરકારની સાફ નિયત, સહી વિકાસ ની નિતીને પ્રદર્શિત કરે છે. : શ્રી Narendra Modi

સરકારે ગરીબી સામે લડવા માટે ઘણીબધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી જેથી ગરીબ પરિવારને મદદ મળે. તાજેતરમાં એક એક પ્રખ્યાત સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં ૨ વર્ષની અંદર લગભગ ૫ કરોડ પરિવાર ગરીબી માંથી બહાર આવ્યા છે જે કેન્દ્ર સરકારની સાફ નિયત, સહી વિકાસ ની નિતીને પ્રદર્શિત કરે છે. : શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0