વિશ્વભરમાં વસતા ભારતીયોએ પોતાની સંસ્કૃતિ અને કાર્યપદ્ધતિ દ્વારા દેશની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે. અમુક લોકો ઘણાં વર્ષોથી ભારતને બદનામ કરવાંનાં પ્રયત્નો કરી રહ્યાં હતાં અને એક સમય હતો જયારે દુનિયા તેમને સાથ આપતી હતી. આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે અને લોકો દેશ સાથે જોડાયા છે : શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિશ્વભરમાં વસતા ભારતીયોએ પોતાની સંસ્કૃતિ અને કાર્યપદ્ધતિ દ્વારા દેશની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે. અમુક લોકો ઘણાં વર્ષોથી ભારતને બદનામ કરવાંનાં પ્રયત્નો કરી રહ્યાં હતાં અને એક સમય હતો જયારે દુનિયા તેમને સાથ આપતી હતી. આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે અને લોકો દેશ સાથે જોડાયા છે : શ્રી Narendra Modi

વિશ્વભરમાં વસતા ભારતીયોએ પોતાની સંસ્કૃતિ અને કાર્યપદ્ધતિ દ્વારા દેશની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે. અમુક લોકો ઘણાં વર્ષોથી ભારતને બદનામ કરવાંનાં પ્રયત્નો કરી રહ્યાં હતાં અને એક સમય હતો જયારે દુનિયા તેમને સાથ આપતી હતી. આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે અને લોકો દેશ સાથે જોડાયા છે : શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0