રાષ્ટ્રનિર્માણમાં દેશનાં નાગરિકો પૂર્ણ નિષ્ઠા દાખવી રહ્યાં છે. દેશનાં વિકાસમાં કરદાતાઓ, ગેસ સબસીડી અને સીનીયર સીટીઝનનો લાભ છોડનારા નાગરિકો, તથા વિનામૂલ્યે સેવા આપનારા ડોક્ટર્સનો અમુલ્ય ફાળો રહ્યો છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રનિર્માણમાં દેશનાં નાગરિકો પૂર્ણ નિષ્ઠા દાખવી રહ્યાં છે. દેશનાં વિકાસમાં કરદાતાઓ, ગેસ સબસીડી અને સીનીયર સીટીઝનનો લાભ છોડનારા નાગરિકો, તથા વિનામૂલ્યે સેવા આપનારા ડોક્ટર્સનો અમુલ્ય ફાળો રહ્યો છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

રાષ્ટ્રનિર્માણમાં દેશનાં નાગરિકો પૂર્ણ નિષ્ઠા દાખવી રહ્યાં છે. દેશનાં વિકાસમાં કરદાતાઓ, ગેસ સબસીડી અને સીનીયર સીટીઝનનો લાભ છોડનારા નાગરિકો, તથા વિનામૂલ્યે સેવા આપનારા ડોક્ટર્સનો અમુલ્ય ફાળો રહ્યો છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0