સત્તાની લાલચમાં દેશમાં કટોકટી લગાવનારા અને કટોકટીનો વિરોધ કરનારી રાજકીય પાર્ટીઓ આજે એક થઈ ગયાં છે. આ લોકોને દેશહિત નહીં પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ અને પરિવારની સત્તાભૂખની જ ચિંતા રહે છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સત્તાની લાલચમાં દેશમાં કટોકટી લગાવનારા અને કટોકટીનો વિરોધ કરનારી રાજકીય પાર્ટીઓ આજે એક થઈ ગયાં છે. આ લોકોને દેશહિત નહીં પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ અને પરિવારની સત્તાભૂખની જ ચિંતા રહે છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

સત્તાની લાલચમાં દેશમાં કટોકટી લગાવનારા અને કટોકટીનો વિરોધ કરનારી રાજકીય પાર્ટીઓ આજે એક થઈ ગયાં છે. આ લોકોને દેશહિત નહીં પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ અને પરિવારની સત્તાભૂખની જ ચિંતા રહે છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0