દેશનાં નાગરિકોને સામાજિક સુરક્ષા પહોંચાડવાનું કાર્ય અમારી સરકારે કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અંતર્ગત અકસ્માત વીમા, જનસુરક્ષા યોજના અંતર્ગત વિવિધ વીમા યોજના અને પેંશન યોજનાઓ શરુ કરવામાં આવી છે. આજે દેશમાં ૫૦ કરોડથી વધું નાગરિકો આ યોજનાઓનાં લાભાર્થી છે : શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશનાં નાગરિકોને સામાજિક સુરક્ષા પહોંચાડવાનું કાર્ય અમારી સરકારે કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અંતર્ગત અકસ્માત વીમા, જનસુરક્ષા યોજના અંતર્ગત વિવિધ વીમા યોજના અને પેંશન યોજનાઓ શરુ કરવામાં આવી છે. આજે દેશમાં ૫૦ કરોડથી વધું નાગરિકો આ યોજનાઓનાં લાભાર્થી છે : શ્રી Narendra Modi

દેશનાં નાગરિકોને સામાજિક સુરક્ષા પહોંચાડવાનું કાર્ય અમારી સરકારે કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અંતર્ગત અકસ્માત વીમા, જનસુરક્ષા યોજના અંતર્ગત વિવિધ વીમા યોજના અને પેંશન યોજનાઓ શરુ કરવામાં આવી છે. આજે દેશમાં ૫૦ કરોડથી વધું નાગરિકો આ યોજનાઓનાં લાભાર્થી છે : શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0