દેશવાસીઓએ ક્યારેય વિચાર્યું નહિ હોય કે સત્તાભૂખ માટે, એક જ પરિવારની અંધ ભક્તિમાં લોકતંત્ર અને સંવિધાનની મોટી મોટી વાતો કરવાવાળી કોંગ્રેસ દેશને જેલ બનાવી દેશે અને દેશના અગ્રણી નેતાઓને જેલમાં મોકલી દેશે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશવાસીઓએ ક્યારેય વિચાર્યું નહિ હોય કે સત્તાભૂખ માટે, એક જ પરિવારની અંધ ભક્તિમાં લોકતંત્ર અને સંવિધાનની મોટી મોટી વાતો કરવાવાળી કોંગ્રેસ દેશને જેલ બનાવી દેશે અને દેશના અગ્રણી નેતાઓને જેલમાં મોકલી દેશે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

દેશવાસીઓએ ક્યારેય વિચાર્યું નહિ હોય કે સત્તાભૂખ માટે, એક જ પરિવારની અંધ ભક્તિમાં લોકતંત્ર અને સંવિધાનની મોટી મોટી વાતો કરવાવાળી કોંગ્રેસ દેશને જેલ બનાવી દેશે અને દેશના અગ્રણી નેતાઓને જેલમાં મોકલી દેશે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0