પશ્ચિમ બંગાળની પંચાયતની ચૂંટણી દરમિયાનની પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક તથા વિચલિત કરનારી હતી. નામાંકન ભરવાની પ્રક્રિયા થી લઈને મતદાનના દિવસ સુધી લોકશાહીને હાનિ પહોંચાડવામાં આવી છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પશ્ચિમ બંગાળની પંચાયતની ચૂંટણી દરમિયાનની પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક તથા વિચલિત કરનારી હતી. નામાંકન ભરવાની પ્રક્રિયા થી લઈને મતદાનના દિવસ સુધી લોકશાહીને હાનિ પહોંચાડવામાં આવી છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

પશ્ચિમ બંગાળની પંચાયતની ચૂંટણી દરમિયાનની પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક તથા વિચલિત કરનારી હતી. નામાંકન ભરવાની પ્રક્રિયા થી લઈને મતદાનના દિવસ સુધી લોકશાહીને હાનિ પહોંચાડવામાં આવી છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

Let's Connect

sm2p0