બેરોજગારી કોંગ્રેસના સફળ સુશાસનનો વારસો છે. અમારી સરકારે સ્વ-રોજગાર તથા સ્વ-ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપીને યુવાઓ માટે નોકરીની વ્યાખ્યા બદલી છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

બેરોજગારી કોંગ્રેસના સફળ સુશાસનનો વારસો છે. અમારી સરકારે સ્વ-રોજગાર તથા સ્વ-ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપીને યુવાઓ માટે નોકરીની વ્યાખ્યા બદલી છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

બેરોજગારી કોંગ્રેસના સફળ સુશાસનનો વારસો છે. અમારી સરકારે સ્વ-રોજગાર તથા સ્વ-ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપીને યુવાઓ માટે નોકરીની વ્યાખ્યા બદલી છે : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

Let's Connect

sm2p0