"ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાન" પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modi ધ્વારા આપવામાં આવેલ આહ્વાન “સૌનો સાથ, સૌનું ગામ,સૌનો વિકાસ” અંતર્ગત કિસાન કલ્યાણ મહોત્સવ નિમિત્તે ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળોએ થયેલ વિવિધ કાર્યક્રમો ની ઝાંખી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાન"

પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modi ધ્વારા આપવામાં આવેલ આહ્વાન “સૌનો સાથ, સૌનું ગામ,સૌનો વિકાસ” અંતર્ગત કિસાન કલ્યાણ મહોત્સવ નિમિત્તે ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળોએ થયેલ વિવિધ કાર્યક્રમો ની ઝાંખી

"ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાન" પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modi ધ્વારા આપવામાં આવેલ આહ્વાન “સૌનો સાથ, સૌનું ગામ,સૌનો વિકાસ” અંતર્ગત કિસાન કલ્યાણ મહોત્સવ નિમિત્તે ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળોએ થયેલ વિવિધ કાર્યક્રમો ની ઝાંખી

Let's Connect

sm2p0