પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજીએ સુરત ખાતે રન ફોર ન્યુ ઇન્ડિયા નાઈટ મેરેથોનનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું. એક ઝાંખી...

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજીએ સુરત ખાતે રન ફોર ન્યુ ઇન્ડિયા નાઈટ મેરેથોનનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું. એક ઝાંખી...

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજીએ સુરત ખાતે રન ફોર ન્યુ ઇન્ડિયા નાઈટ મેરેથોનનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું. એક ઝાંખી...

Let's Connect

sm2p0