અમે કઠોર નિર્ણયો લેવાનું સામર્થ્ય રાખીએ છીએ, કારણકે દેશહિત અમારા માટે સર્વોપરી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમે કઠોર નિર્ણયો લેવાનું સામર્થ્ય રાખીએ છીએ, કારણકે દેશહિત અમારા માટે સર્વોપરી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

અમે કઠોર નિર્ણયો લેવાનું સામર્થ્ય રાખીએ છીએ, કારણકે દેશહિત અમારા માટે સર્વોપરી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0