ગુજરાતની ચૂંટણીમાં વિજય મારા માટે બેવડી ખુશી છે કારણ કે ગુજરાત છોડ્યા બાદ પણ મારા સાથીઓએ ગુજરાતના વિકાસમાં કોઈ કમી નથી રાખી - પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi જી

जीता_विकास_जीता_गुजरात

ગુજરાતની ચૂંટણીમાં વિજય મારા માટે બેવડી ખુશી છે કારણ કે ગુજરાત છોડ્યા બાદ પણ મારા સાથીઓએ ગુજરાતના વિકાસમાં કોઈ કમી નથી રાખી - પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi જી #जीता_विकास_जीता_गुजरात

ગુજરાતની ચૂંટણીમાં વિજય મારા માટે બેવડી ખુશી છે કારણ કે ગુજરાત છોડ્યા બાદ પણ મારા સાથીઓએ ગુજરાતના વિકાસમાં કોઈ કમી નથી રાખી - પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi જી #जीता_विकास_जीता_गुजरात

Let's Connect

sm2p0