ક્ચ્છમાં આશાપુરા માતાજીના મંદિર ખાતે લોકલાગણીઓને માન આપતા લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ક્ચ્છમાં આશાપુરા માતાજીના મંદિર ખાતે લોકલાગણીઓને માન આપતા લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ક્ચ્છમાં આશાપુરા માતાજીના મંદિર ખાતે લોકલાગણીઓને માન આપતા લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0