ગરીબ અને મોદી વિરોધી કોંગ્રેસીયાઓને ગુજરાતની જનતા જવાબ આપશે આવો આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના 'મન કી બાત - ચાય કે સાથ' કાર્યક્રમમાં જોડાઈએ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબ અને મોદી વિરોધી કોંગ્રેસીયાઓને ગુજરાતની જનતા જવાબ આપશે

આવો આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના 'મન કી બાત - ચાય કે સાથ' કાર્યક્રમમાં જોડાઈએ

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગરીબ અને મોદી વિરોધી કોંગ્રેસીયાઓને ગુજરાતની જનતા જવાબ આપશે આવો આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના 'મન કી બાત - ચાય કે સાથ' કાર્યક્રમમાં જોડાઈએ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0