આ જ વિકાસદ્વારથી આપણે ન્યૂ ઇન્ડિયાનું સપનું સાકાર કરીશું. - પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modi હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આ જ વિકાસદ્વારથી આપણે ન્યૂ ઇન્ડિયાનું સપનું સાકાર કરીશું. - પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modi

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

આ જ વિકાસદ્વારથી આપણે ન્યૂ ઇન્ડિયાનું સપનું સાકાર કરીશું. - પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modi હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0