ચૂંટણીનો આ જંગ ભાજપના વિકાસવાદ અને કોંગ્રેસના વંશવાદ વચ્ચેનો જંગ છે. પરંતુ વંશવાદ હારશે અને વિકાસવાદ જીતશે.- વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ચૂંટણીનો આ જંગ ભાજપના વિકાસવાદ અને કોંગ્રેસના વંશવાદ વચ્ચેનો જંગ છે. પરંતુ વંશવાદ હારશે અને વિકાસવાદ જીતશે.- વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi

ચૂંટણીનો આ જંગ ભાજપના વિકાસવાદ અને કોંગ્રેસના વંશવાદ વચ્ચેનો જંગ છે. પરંતુ વંશવાદ હારશે અને વિકાસવાદ જીતશે.- વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0