"આપણે ગરીબોને અર્થતંત્રની મુખ્ય ધારામાં લાવવાના છે. કારણ કે ભારતની પ્રગતિનો તેની સાથે સીધો સંબંધ છે." - પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"આપણે ગરીબોને અર્થતંત્રની મુખ્ય ધારામાં લાવવાના છે. કારણ કે ભારતની પ્રગતિનો તેની સાથે સીધો સંબંધ છે." - પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

"આપણે ગરીબોને અર્થતંત્રની મુખ્ય ધારામાં લાવવાના છે. કારણ કે ભારતની પ્રગતિનો તેની સાથે સીધો સંબંધ છે." - પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0