કોઈ પણ શરણાર્થી મુસીબતને લીધે સરહદ પાર કર્યા પછી ભારત આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલાં તે સરકારી કચેરીનો સંપર્ક સાધે છે અને કહે છે કે હું પાકિસ્તાનથી મારી જિંદગી બચાવવા આવ્યો છું. તે ક્યારેય પોતાની ઓળખ છુપાવતો નથી પરંતુ ઘુસણખોર ક્યારેય પોતાની ઓળખ થવા દેતો નથી: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોઈ પણ શરણાર્થી મુસીબતને લીધે સરહદ પાર કર્યા પછી ભારત આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલાં તે સરકારી કચેરીનો સંપર્ક સાધે છે અને કહે છે કે હું પાકિસ્તાનથી મારી જિંદગી બચાવવા આવ્યો છું.

તે ક્યારેય પોતાની ઓળખ છુપાવતો નથી

પરંતુ ઘુસણખોર ક્યારેય પોતાની ઓળખ થવા દેતો નથી: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

કોઈ પણ શરણાર્થી મુસીબતને લીધે સરહદ પાર કર્યા પછી ભારત આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલાં તે સરકારી કચેરીનો સંપર્ક સાધે છે અને કહે છે કે હું પાકિસ્તાનથી મારી જિંદગી બચાવવા આવ્યો છું. તે ક્યારેય પોતાની ઓળખ છુપાવતો નથી પરંતુ ઘુસણખોર ક્યારેય પોતાની ઓળખ થવા દેતો નથી: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0