આજે જે વિકાસના કામો થઇ રહ્યાં છે તે પહેલાની સરકાર પણ કરી શકતી હતી પણ તેમની નિયત કામ કરવાની નહતી તે લોકો જાણી ગયા છે. આ નિયતના કારણે અમુક લોકો કોંગ્રેસને બેલગાડી કહીને બોલાવે છે કારણ કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ આજે બેલ પર બહાર ફરી રહ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજે જે વિકાસના કામો થઇ રહ્યાં છે તે પહેલાની સરકાર પણ કરી શકતી હતી પણ તેમની નિયત કામ કરવાની નહતી તે લોકો જાણી ગયા છે. આ નિયતના કારણે અમુક લોકો કોંગ્રેસને બેલગાડી કહીને બોલાવે છે કારણ કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ આજે બેલ પર બહાર ફરી રહ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

આજે જે વિકાસના કામો થઇ રહ્યાં છે તે પહેલાની સરકાર પણ કરી શકતી હતી પણ તેમની નિયત કામ કરવાની નહતી તે લોકો જાણી ગયા છે. આ નિયતના કારણે અમુક લોકો કોંગ્રેસને બેલગાડી કહીને બોલાવે છે કારણ કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ આજે બેલ પર બહાર ફરી રહ્યા છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0